آیا کولبری در آمد دارد ؟؟؟

[ad_1]

ایلناگفتگویی جالب اما پر ازنکته با مدیر مرز تمرچین پیرانشهر دراسفندماه سال جاری داشته است پیشنهاد ما مطالعه بازنشر این گفتگو در سایت کورد نیوز والبته برداشت آزاداز نکات پنهان این محاوره است

[ad_2]

لینک منبع